Thumb 6665f50dc9d022b89fcdc7540cfc0c2fd70bf727

Alexandra Rietveld-Koornstra

Ik collecteer omdat

Ik een steentje bij wil dragen voor de mensen met reuma en dat er onderzoek naar gedaan wordt. We hopen allemaal gezond te blijven.

43 donateurs
€ 176 ingezameld
Stuur een Tikkie